درس‌های موجود

اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي به رابطه‌اي سببي ميان تماميت و اوج کارايي، کيفيت زندگي، خلق ارزش و مزاياي رقابتي در تمام سطوح شخصي، گروهي، سازماني و اجتماعي معرفي نمايد.

با تعريف تماميت به عنوان وضعيت و حالتي از کامل بودن، صحيح و سالم و بي نقص بودن، تماميت به عنوان کلام تمام و کمال شخص (يا سازمان) متمايز مي گردد. کلام شخص تمام و کمال است وقتي شخص به کلامش احترام مي گذارد.

در طول کارگاه کلام شخص به دقت تعريف شده و احترام به کلام از حفظ کلام متمايز مي گردد. احترام به کلام همانطور که اين مدل جديد معرفي مي کند به معني حفظ کلام است و يا اعلام اينکه حفظ نخواهد شد به محض اگاه شدن به اين که حفظ نخواهد شد و پذيرفتن تمامي تبعات و جبران هر آنچه که عدم حفظ کلام منجر به آن شده است. بدين ترتيب حتي اگر کلام حفظ نگردد با احترام به آن تماميت حفظ مي شود. احترام شخص به کلام راهي قدرتمند و کاربردي و تجربه شده است براي جلب اعتماد ديگران.

تماميت همانند دانش و فناوري از ارکان مهم توليد است در حالي‌ که نقش اساسي آن در ارتباط با بهره وري و کارايي عموماً ناديده يا ناچيز تلقي شده و توسط اقتصاددانان و سايرين صرف نظر شده است.

در اين کارگاه با نگاهي به پديده هايي چون فضيلت، اخلاق، عرف و قوانين به ارتباط آنها با تماميت پرداخته و خواهيم ديد که بر خلاف اين پديده‌ها که با معيار، هنجار، درست و غلط، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب شناخته مي‌شوند، تماميت چون قانوني طبيعي در جهان مانند قانون جاذبه عمل مي‌کند.

•                     می‌توانید راهبر بودن بدون رو راستی را کلا فراموش کنید.

•                     روراستی یعنی طوری باشید و عمل کنید که خودتان را به دیگران نشان می‌دهید، و طوری باشید و عمل کنید که خودتان برای خودتان هستید. رو راست بودن در هنگام راهبری، باعث می شود بتوانید بدون استفاده از زور و فشار، با خودتان و دیگران صریح و بی پرده باشید.

به گفته‌ی مدیر پیشین Medtronics و استاد کنونی راهبری در دانشکده‌ی کسب و کار هاروارد آقای بیل جرج:

پس از سال ها مطالعه درباره ی راهبران و خصوصیات آنها، اکنون بر این باورم که اول و آخر راهبری ،رو راستی است...اما بیشتر مقالاتی که درباره ی راهبری نوشته شده، حرفی از رو راستی نمی زنند، و حتی متخصصین در آمریکا هم آن را تدریس نمی کنند. در عوض، آنها فهرست خصوصیات راهبران را توسعه می دهند و فرد باید آنها را تقلید کند. آنها روش هایی که راهبران استفاده می کنند را توضیح می‌دهند و پیشنهاد می کنند شما هم از همان روش ها

استفاده کنید. این بر خلاف روراستی است .بیل جرج، "راهبری روراست"

 

برای راهبر بودن، شما باید آنقدر بزرگ باشید که درباره ی عدم رو راستی های خودتان ،رو راست باشید. بیل جرج در کتاب "راهبری رو راست" این رو راستی را درباره ی عدم رو راستی های خودش نشان می دهد

تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء قدرت در راهبری کردن و عملکرد اثربخش راهبری است. تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان ،نوعی قدرت برای یک راهبر خلق می کند که باعث می شود آن راهبر دیگر نیازی به زور و فشار نداشته باشد.

•       تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء شور و اشتیاق (کاریزمایی) است که برای راهبری و توسعه ی دیگران به عنوان راهبر لازم است و منشاء  پایداری و ایستادگی (در حین لذت بردن از کار) برای زمان هایی است که کار سخت می شود.

•       همه ی راهبران به نوعی قهرمان هستند. قهرمانان، مردم معمولی هستند که بودن و عمل کردن را از چیزی بزرگتر از خودشان می گیرند.

•       منظور ما از "تعهد به چیزی بزرگتر از خود"، این است که طوری متعهد باشید که آن تعهد، بودن و اعمال شما را شکل دهد تا هر دو، در خدمت تحقق چیزی فراتر از دغدغه های شخصی تان برای خودتان قرار گیرند- فراتر از نتیجه ی شخصی که مستقیما برای خودتان است. همچنان که بر روی چنین تعهداتی کار می کنید، تعهد شما چیزی خلق می کند که دیگران هم به آن متعهد می شوند و احساس می کنند زندگی آنها درباره ی چیزی بزرگتر از خودشان است. این یعنی راهبری!

•       هر یک از ما باید شخصا انتخاب کنیم که آیا می خواهیم یک قهرمان باشیم یا نه، آیا می خواهیم به چیزی بزرگتر از خودمان متعهد باشیم یا نه، آیا می خواهیم به سطحی فراتر از آنطور که "بار آمده ایم" برویم و هدف زندگی، شغل و تحصیلات مان درباره ی چیزی باشد که تفاوت ایجاد می کند یا نه. به عبارت دیگر، هر یک از ما باید  انتخاب کنیم که آیا می خواهیم یک راهبر باشیم یا نه.

•       همه این مسیر را انتخاب نمی کنند، و این قطعا هیچ اشکالی ندارد. 

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در زندگی تان باشید و این جایگاه را برای خودتان و زندگی تان اتخاذ کنید- و از همین جایگاه عمل کنید.

•       اینکه جایگاهی اتخاذ کنید که در آن مسبب و منشاء باشید، کاملا با اینکه آن چیز تقصیر شماست، یا شما شکست خوردید، یا شما مقصر هستید، یا حتی اینکه شما آن کار را کرده اید فرق می کند.

•       حتی این حقیقت ندارد که شما علت همه چیز در زندگی تان هستید. بلکه مسبب همه چیز در زندگی بودن ،جایگاهی است که شما در آن می ایستید و از این جایگاه به زندگی نگاه می کنید و با آن مواجه می شوید- جایگاهی که فقط در صورتی وجود خواهد داشت که شما انتخابش کنید.

•       جایگاه مسبب و منشاء بودن، یک اظهار است، نه ادعا. و به سادگی بیان می کند که "شما می توانید اینگونه روی من حساب کنید که به زندگی از دیدگاه مسبب و منشاء بودنم نگاه کنم و با آن مواجه شوم (و من می توانم اینگونه روی خودم حساب کنم.)"

•       وقتی شما این جایگاه را اتخاذ می کنید (اظهار می کنید) که مسبب و منشاء زندگی تان باشید، این بدان معناست که شما مسبب و منشاء دانستن شرایط، دیگران یا تغییر حالات ذهنی تان را رها می کنید - همه ی اینها اگرچه بدون شک شما را آرام می کنند، ولی درنهایت اثر آن، درماندگی و بیچارگی شماست. همچنین وقتی به تاثیر مسبب و منشاء بودن پی ببرید، کاملا برایتان روشن خواهد شد که ایستادن در این جایگاه، از مسئول دانستن دیگران جلوگیری نمی کند.

•       مسبب و منشاء بودن بدین معنا نیست که شما بار مسئولیت همه چیز را به دوش بکشید، یا برای همه چیز شما را تحسین یا سرزنش کنند. و بدین معنا نیست که شما شکست نخواهید خورد.

•       با این حال، وقتی بر این جنبه‌ی بنیادین از راهبر بودن و عملکرد اثربخش راهبری تسلط پیدا کنید، تحول عظیمی در اثرگذاری و قدرت شما در مواجهه با چالش‌های راهبری (و چالش های زندگی) رخ می‌دهد. 

کانو قرض الحسنه رسالت تحت نظر انجمن حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به منظور تحول در فرهنگ اقتصادی ایجاد شده و فعالیت می کند.

تعریف حمایت

بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، طوري که امکانی اثربخش و قدرتمند براي تحقق نتایج رضــایت‌بخش براي وي فراهم گردد و وي خود را عامل رسیدن به آن نتیجه بداند.

هدف از حمایت

شـرکت کنندگان در سـاختار مسـتقر شـوند و در تعدد ارتباطات فضـایی متعهدانه و پویا براي خود ایجاد کنند. به این ترتیب بتوانند اوج کارایی را تجربه کنند و به دنیاي آن ورود پیدا کنند. براي دستیابی به این هدف کار ما این است که با تمامیت در زندگی خود، حمایتی اثربخش از او براي ایستادن در تعهد و اجراي قول‌هایش داشته باشیم.


دوره یاوری، دوره ای است که شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره های آموزشی و دوره مقدماتی به منظور پیمودن مسیر استادی خود در آن حضور پیدا خواهند کرد. و زمینه ساز برای تعالیم مربی گری در آینده است.
ضمن اینکه شرکت کنندگان این دوره، یاور یاوران دوره یاوری مقدماتی نیز خواهند بود و مرجعی برای آن ها خواهند بود برای این که در این مقام، مقیم شوند.

کلمه‌ی کارآفرینی ترکیبی از دو کلمه‌ی ارزشمند است. از جنبه‌ی مثبت، کار بر تواناییِ ذاتیِ فرد در انجام فعالیت دلالت دارد. عامل محرک کارآفرینان و کارآفرینان اجتماعی، فرصتی است که آنها شناسایی می‌کنند. آنها فرصت‌ها را بی‌وقفه دنبال می‌کنند و بابت فهمیدن این ایده‌ها، پاداش روانی بالایی دریافت می‌کنند. صرفنظر از اینکه ایده‌ی آنها زمینه‌ی تجاری دارد یا غیرانتفاعی، برای بیشتر آنها هیچ‌وقت زمان، خطر، تلاش و سرمایه‌ای که در ایده‌شان جاری کردند، جبران نمی‌شود.

آفرین اجتماعی اساس طرحش را طوری پیش‌بینی یا سازماندهی نمی‌کند تا برای سرمایه‌گذارش، سازمان‌های خیریه و دولتی یا خودش منفعت مالی ایجاد کند. به جای آن کارآفرین اجتماعی هدفش را ایجاد ارزش از تولید انبوه قرار می‌دهد که مزایای آن عمدتا به بخش‌هایی از جامعه می‌رسد. هدف ارزش پیشنهادی کارآفرین اجتماعی، افراد محروم و مستضعف که ابزار اقتصادی در اختیار ندارند، است تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. البته به این معنی نیست کارآفرین اجتماعی ارزش پیشنهادی‌اش نباید منافع اقتصادی داشته باشد، بلکه حتی می‌تواند درآمد ایجاد کند و می‌تواند به دو شکل بدون منفعت یا با منفعت سازماندهی شود. چیزی که وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی است، مقدم بودن بحث منافع اجتماعی بر منافع شخصی است.

•زمانی که ویلیام گلاسر در جمعی از دانش‌آموزان دبیرستانی پرسید کیفیت چیست، آن‌ها بهترین تعاریف ممکن را ارائه دادند. آن‌ها گفتند کیفیت مستلزم این است که بهترین کاری را که می‌توانید بکنید، بکنید و وقت و تلاش فراوانی می‌طلبد. آن‌ها گفتند همان چیزی است که در قبال پولی که خرج می‌کنیم می‌خواهیم به دست آوریم و گران به دست می‌آید. بماند که بعد سوال دیگری را از آن‌ها پرسید که انتظارش را نداشتند. از آن‌ها پرسید آیا در مدرسه کار کیفی می‌کنید؟
•سوال اصلی این است که آیا بهترین تعاریف خود تعاریف کیفی هستند؟
•آیا از آن بهترین تعاریف، تعریف بهتری نیز می‌توان ارائه داد؟
•آیا اگر از یک بهترین تعریف بتوان تعریف بهتری ارائه داد آن تعریف بهترین است یا اینکه نشود ارائه داد؟
•پرسش اصلی اینجاست. کیفیت به راستی چه تعریف کیفی‌ای دارد؟
•بهترین تعریف ورای امکان‌ها چطور است؟ طوری که با روشن شدن این تعریف، یک دسترسی عملی فوق‌العاده به کیفیتی ایجاد شود. کیفیتی که وقتی راجع به آن صحبت می‌کنیم، امکانی برای بهتر شدن در آن وجود نداشته باشد. چطور می‌توان مدل‌های آموزشی موجود را آن‌چنان کیفیت بخشید که دیگر جایی برای پیشرفت برای آن ها باقی نماند.
•و اینکه تعالی یک سیستم آموزشی در حوزه کمیت است یا کیفیت؟
•و آیا ممکن است یک سیستمی در نهایت کیفیت قرار گیرد و دچار افت کمیت شود؟
•این سوالات شاید پوچ و بی معنا به نظر برسد. در عین حال توجه به این تناقضات شاید یک دسترسی فوق العاده را برای تحول در مدل های آموزشی فراهم کند.
•اینکه رابطه کیفیت و کمیت چیست؟
•آیا رابطه تعریف شده بین کیفیت و کمیت منجر به نتایج فوق‌العاده شده است.
•آیا ممکن است با تعریفی کیفی از این رابطه دسترسی های تازه‌ای فراهم شود؟


سیر از تفسیر تا تاویل، تاویل رساله توحیدیه با حضور استاد رحيمي
دوشنبه ها 9:00 الی 12:00 با 30 دقیقه تشریفات قبل و بعد از برنامه

زمان بندی
08:30 الی 09:00 تشریفات حضور + پذیرایی
09:00 الی 12:00جلسه
12:00 الی 12:30 تشریفات بعد از جلسه، خروج
محل: کافه لید

امکان حضور یاور:
افرادی که دوره تمامیت و اصالت را گذرانده اند و در دوره یاوری حضور دارند.
افرادی که نسبت به تحول در گفتگوهای دینی متعهد هستند.

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد شده است. 

پيش نياز: 

کامل نمودن مباني دوره هاي راهبري

دوره خط مستقيم


امکان ياوري: کامل کردن سه دوره مقدماتي، پيشرفته و تعقيبي خلق راهبر آموزشي

کلاس به صورت مجازي خواهد بود. 

ساعت کلاس: 16 ال 18

تاريخ جلسات:
یک شنبه ها:  21 مهر، 26 آبان، 17 آذر، 15 دی، 20 بهمن، 18 اسفند

شهريه: 1200000 تومان
بورسيه: براي ياوران دوره پيشرفته 50% معادل 600000 تومان
شهريه ياوري: 120000 تومان
جلسه اول: معارفه

اینها مهارتهای بنیادین هستند

مهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آشنا می‌شوید پایه‌ای هستند. آن‌ها مهارت‌های آسانی نیستند، مهارت‌های سختی هم نیستند؛ بنیادی هستند که بقیه‌ی مهارت‌ها بر روی آن‌ها بنا می¬شود. آن‌ها برای راهبری اثربخش حیاتی هستند- و راهبری اثربخش برای عملکرد کسب و کار و فرد حیاتی است.

بیشتر افرادی که در کسب و کاری هستند، سعی بر این دارند که موقعیت‌های ناخواسته‌شان را با نشان‌ دادن مهارت‌های جدید سهل (آموزش‌های تیم‌سازی و روحیه‌دهی) و حتی مهارت‌های سخت (آموزش نرم‌افزار تا پیگیری فعالیت و نتایج) اصلاح کنند، اما آن مهارت‌ها زمانی که بنیادی مورد توجه قرار نگرفته باشد بسیار ضعیف می‌شوند. 

بدون استادی در این مهارت‌های اساسی، راهبری تحقق نمی‌یابد. و راهبری عامل تعیین کننده ایست که آینده‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی را می‌سازد یا از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آینده‌ی زندگی شخص را بسازد یا از بین ببرد.