درس‌ها

اصالت 17

اصالت 17

•           ...

عامليت 7

عامليت 7

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در ...

راهبری خط-مستقیم 3

راهبری خط-مستقیم 3

اینها مهارتهای بنیادین هستندمهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آش...

پرورش پژوهشگر پدیدارشناس 1

پرورش پژوهشگر پدیدارشناس 1

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد...

خلق راهبر آموزشی 4

خلق راهبر آموزشی 4

•زمانی که ویلیام گلاسر در جمعی از دانش‌آموزان دبیرستانی پرسید کیفی...

کانون قرض الحسنه کفايت

کانون قرض الحسنه کفايت

عضويت در کانون قرض الحسنه الحسنه کفايت فرصت ايجاد اقتصاد تماميتي

ياوري مقدماتي 15

ياوري مقدماتي 15

تعریف حمایت بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، ط...

ياوري پيشرفته 1

ياوري پيشرفته 1

دوره ياوري پيشرفته به منظور ايجاد تمايز بين ياوران با تجربه و تازه ...

اسماء

اسماء

این رساله درباره اسماء خداست. اسماء خدا متعدد است ولی اسماء قابل اد...

افعال

افعال

بالاخره این قضا و قدر چیست؟ و سعادت و شقاوت که سنگین ترین  بح...

وسائط

وسائط

وسائط