تعریف حمایت

بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، طوري که امکانی اثربخش و قدرتمند براي تحقق نتایج رضــایت‌بخش براي وي فراهم گردد و وي خود را عامل رسیدن به آن نتیجه بداند.

هدف از حمایت

شـرکت کنندگان در سـاختار مسـتقر شـوند و در تعدد ارتباطات فضـایی متعهدانه و پویا براي خود ایجاد کنند. به این ترتیب بتوانند اوج کارایی را تجربه کنند و به دنیاي آن ورود پیدا کنند. براي دستیابی به این هدف کار ما این است که با تمامیت در زندگی خود، حمایتی اثربخش از او براي ایستادن در تعهد و اجراي قول‌هایش داشته باشیم.

عضويت در کانون قرض الحسنه الحسنه کفايت فرصت ايجاد اقتصاد تماميتي

تعریف حمایت

بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، طوري که امکانی اثربخش و قدرتمند براي تحقق نتایج رضــایت‌بخش براي وي فراهم گردد و وي خود را عامل رسیدن به آن نتیجه بداند.

هدف از حمایت

شـرکت کنندگان در سـاختار مسـتقر شـوند و در تعدد ارتباطات فضـایی متعهدانه و پویا براي خود ایجاد کنند. به این ترتیب بتوانند اوج کارایی را تجربه کنند و به دنیاي آن ورود پیدا کنند. براي دستیابی به این هدف کار ما این است که با تمامیت در زندگی خود، حمایتی اثربخش از او براي ایستادن در تعهد و اجراي قول‌هایش داشته باشیم.


دوره ياوري پيشرفته به منظور ايجاد تمايز بين ياوران با تجربه و تازه وارد ايجاد شده است.
در اين دوره آموزش هاي لازم براي حمايت از ياوران مقدماتي داده مي شود.

دوره تربیت مربی:
پیش نیاز:
کارشناسی ارشد
دسترسی به زبان انگلیسی
گذراندن دوره های مبانی، خلق راهبر آموزشی، خط-مستقیم و یاوری
تجربه 4 دوره یاوری و تجربه مسئولیت های مختلف 
زمان بندی: 6 جلسه یک ساعته بصورت ماهیانه 
شیوه آموزش:
حضور در دوره های آموزشی به عنوان دستیار مربی در 4 دوره آموزشی مبانی
شهریه: 600000 تومان