دوره هاي کاربردي

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد شده است. 

پيش نياز: 

کامل نمودن مباني دوره هاي راهبري

دوره خط مستقيم


امکان ياوري: کامل کردن سه دوره مقدماتي، پيشرفته و تعقيبي خلق راهبر آموزشي

کلاس به صورت مجازي خواهد بود. 

ساعت کلاس: 16:15 الی 18:00 با 15 دقیقه تشریفات

تاريخ جلسات:
یک شنبه ها:  21 مهر، 26 آبان، 17 آذر، 15 دی، 20 بهمن، 18 اسفند

شهريه: 1200000 تومان
بورسيه: براي ياوران دوره پيشرفته 50% معادل 600000 تومان
شهريه ياوري: 120000 تومان
جلسه اول: معارفه