در اين مجموعه دوره ها نحوه تاويل رساله هاي علامه طباطبايي با الهام از ادبيات راهبري و با روش تحول انگاره محقق خواهد شد.

این رساله درباره اسماء خداست. اسماء خدا متعدد است ولی اسماء قابل ادراک است. چون ابزاری که ما داریم برای فهم، این¬جا کم می کند اما ابزار ما در دایره توحید ذات، اصلاً کارگر نیست. آن¬جا نه اسمی هست، نه رسمی هست، نه غیری هست، حتی از این کلمات که ما می گوییم، خارج است که مفصل بحث کردیم. ایشان می فرماید که آن¬جا گفتیم که اصلاً از حیطه توصیف و دایره بیان خارج است.


بالاخره این قضا و قدر چیست؟ و سعادت و شقاوت که سنگین ترین  بحث این رساله است. همه آن ها زیر مجموعه این است و امثال این ها مثل جبر و اختیار. نظام تکلیف هم این جا کارش لنگ است. اگر فعل الله است، پس من چه کاره ام؟ آیا من باید عقاب بشوم، یا من باید عذاب نشوم. اگر اضلال کار خداست، پس من این جا چه کاره ام؟ تکلیف فقهی چه می شود؟ جزا دارد یا ندارد که مسائل نظام تکلیف را جزا و عقاب. تشکر کنم، یا نکنم از شما. اگر فعل شما، فعل الله است، تشکر بکنم یا نکنم. این جا شکر جایگاهش کجاست که باعث شده راجع این ها بحث خواهد شد.

وسائط